תקציר רע”א 6897/14 רדיו קול ברמה בע”מ (09/12/2015): בית משפט עליון פסק כי מדיניותה של תחנת רדיו לפיה לא תושמענה נשים בשידוריה מקימה עילה להגשת תובענה ייצוגית

רע”א 6897/14 רדיו קול ברמה בע”מ נ’ קולך – פורום נשים דתיות (09/12/2015)

 

בבית המשפט העליון

רע”א 6897/14

 

לפני:

כבוד השופטת א’ חיות

כבוד השופט י’ דנציגר

כבוד השופטת ד’ ברק-ארז

 

המבקשת:

רדיו קול ברמה בע”מ

 

נ ג ד

 

המשיבה:

קולך – פורום נשים דתיות

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 9.09.2014 בת”צ 23955-08-12 שניתנה על ידי כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ

 

תאריך הישיבה:

י”ב בתמוז תשע”ה (29.6.15)

 

בשם המבקשת:

עו”ד מוטי ארד

 

בשם המשיבה:

עו”ד אסף פינק; עו”ד אורלי ארז-לחובסקי

 

פסק-דין

השופט י’ דנציגר:

האם מדיניותה של תחנת רדיו לפיה לא תושמענה נשים בשידוריה מקימה עילה להגשת תובענה ייצוגית? ובאילו תנאים יהיה רשאי “ארגון” להגיש תובענה כאמור? אלה השאלות המרכזיות שלפנינו.

פתח דבר

1. בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית אותה הגישה עמותת “קולך – פורום נשים דתיות” (להלן: קולך) נגד תחנת הרדיו “קול ברמה בע”מ” (להלן: תחנת הרדיו או התחנה), בטענה כי מדיניות מוצהרת בה נקטה תחנת הרדיו לפיה לא תושמענה נשים בשידוריה היא בבחינת הפליה אסורה לעניין חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס”א-2000 (להלן: חוק איסור הפליה). בית המשפט דחה טענות שונות שהעלתה תחנת הרדיו בדבר מידת ההתאמה של התובענה להתברר כתובענה ייצוגית. כך למשל, נדחתה טענת תחנת הרדיו כי יש לדחות את בקשת האישור מכיוון שהיא לא הוגשה בידי תובעת בעלת עילת תביעה אישית. בנוסף, נדחתה הטענה כי לא קיימת עילה להגשת התובענה היות שחוק איסור הפליה אינו חל בנסיבות המקרה. נקבע, כי המדיניות בה נקטה תחנת הרדיו מהווה הפליה מגדרית בוטה לעניין חוק איסור הפליה, ולכן קיימת עילה לבירור התובענה כייצוגית. עוד נקבע, כי התובענה מעוררת שאלות משותפות לכלל חברות הקבוצה; כי היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת; כי קיימת אפשרות סבירה שהיא תוכרע לטובת חברות הקבוצה; וכי סביר להניח שהיא תיוצג ותנוהל בדרך הראויה. כלפי החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור דנא.

העובדות הצריכות לעניין

2. תחנת הרדיו “קול ברמה” פועלת החל משנת 2009 מכוח זיכיון לשידורי רדיו שהונפק לה על ידי “הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו” (להלן: הרשות השניה). הזיכיון הונפק לתחנה בעקבות זכייתה במכרז שפרסמה מועצת הרשות השניה להענקת זיכיון לתחנת רדיו ייעודית לציבור “תורני-מסורתי-ספרדי”. כעולה מהחומר שהונח לפנינו, תחנת הרדיו היא בעלת השפעה ניכרת בשוק התקשורת, והיא כיום תחנת הרדיו האזורית החמישית בגודלה במדינת ישראל. אין מחלוקת כי מאז הקמתה בשנת 2009 ועד לשלהי שנת 2011 נקטה תחנת הרדיו במדיניות מוצהרת לפיה לא תושמענה נשים בשידוריה השונים. בנוסף, אין מחלוקת כי בעקבות הנחיות רגולטוריות שונות שינתה תחנת הרדיו ממנהגה, והחל מחודש נובמבר 2011 היא החלה להשמיע נשים בשידוריה.

3. התמורה שחלה במדיניות תחנת הרדיו בשלהי שנת 2011 הייתה תולדה של הליכי אסדרה ופיקוח בהם נקטה הרשות השניה, במסגרתם הוצאו לתחנת הרדיו הנחיות שונות. הרשות השניה החלה לנקוט בהליכים לאחר שהגיעו לפתחה תלונות נגד תחנת הרדיו, אשר בירורן העלה כי מדיניותה מבוססת על הנחיות שקבעה “ועדת הרבנים”, היא הוועדה “ההלכתית” של התחנה, גוף הממלא בה תפקיד מכוח תנאי הזיכיון. מטרת ההליכים הייתה לקבוע כללים בדבר השמעת נשים בשידורי התחנה, ככל האפשר תוך קיום דיאלוג עם תחנת הרדיו. על רקע זה נקבעו הנחיות שונות, שהורו בין היתר כי התחנה תאפשר לנשים הנושאות תפקיד ציבורי לעלות לשידור, וכן תקדיש בלוח שידוריה “תכנית שבועית” המיועדת לקהל המאזינות. הנחיות אלה עלו לראשונה על הכתב במכתב ששלחה הרשות השניה לתחנה ביום 10.10.2011, כדלקמן:

“1. אירוע חדשותי או אקטואלי שיש בו העברת מסר לציבור בישראל, ישודר בשידור חי וללא עריכה. תוקף ההנחיה – מיידי.

2. כאשר נדרשת התייחסות של בעלת תפקיד ציבורי לנושא מסוים, מסיבות עיתונאיות או אתיות, או כאשר נושאת תפקיד ציבורי מבקשת ביוזמתה לתת את התייחסותה לנושא מסוים, התחנה תאפשר לנושאת התפקיד כאמור או לבא כוחה לעלות לשידור ולהשמיע את דבריהם, תוקף ההנחיה – מיידי.

3. התחנה תשבץ בלוח משדריה תכנית שבועית המיועדת למאזינות התחנה, במסגרתה תוכלנה נשים לעלות לשידור ולהשמיע את עמדתן. תוקף ההנחיה- תחילת חודש נובמבר 2011.

הנכם מתבקשים להעביר לרשות את אופן שיבוץ התכנית בלוח השידורים עד ליום 24.10.11.

4. התחנה תמשיך לתת מענה משלים למאזיני ומאזינות התחנה באמצעות מערכת IVR בין היתר ע”י רבניות במידת הצורך, וזאת בתחומים שונים ומגוונים. תוקף ההנחיה – מיידי.

כפי שהובהר בדיון ביננו, יישום הנחיות אלה יבוצע בכל התדרים המשמשים לשידורי התחנה. כאמור, אופן היישום ייבחן ע”י הרשות בתום ארבעה חודשים מהמועדים שצוינו לעיל.”

4. בהתאם לאמור במכתב קבעה תחנת הרדיו “תכנית שבועית” שיועדה לקהל מאזינות התחנה, אם כי בשעת שידור מוקדמת. בחלוף כשלושה חודשים אישרה הרשות השניה את לוח השידורים שהגישה התחנה לשנת 2012, אך הוסיפה לצד זאת דרישה כי התחנה תעלה לשידור נשים הנושאות בתפקיד ציבורי, וכן תשבץ בלוח שידוריה “רצועת שידור יומית” המצטרפת כדי מספר שעות שבועיות, בה תוכלנה נשים לעלות לשידורים. דרישה זו עלתה אף היא על הכתב, כדלהלן:

“1. התחנה תעלה לשידור נשים הנושאות בתפקיד ציבורי בכל תכניות האקטואליה של התחנה. זאת, הן כאשר נושאת התפקיד הציבורי מבקשת מיוזמתה ליתן את התייחסותה לנושא מסוים העולה בתכנית, והן כאשר התייחסות כאמור הינה רלוונטית ונדרשת מסיבות עיתונאיות.

2. התחנה תעלה לשידור נשים בעלות מומחיות בתחומים שונים בכלל שידוריה. תוקף הנחייה זו הינו מידי.

3. התחנה תשדר אירועים חדשותיים או אקטואליים בשידור חי ללא עריכה שתכלול שיקולים של אבחנה מגדרית. תוקף הנחייה זו הינו מידי.

4. התחנה תשבץ בשידוריה שעתיים שבועיות של תכנית המיועדת למאזינות, בהשתתפות נשים. שעתיים אלו ישובצו בשידורי התחנה החל מיום 15.4.2012 ויובאו קודם למועד זה לידיעת הנהלת הרשות.

5. התחנה תשבץ בשידוריה שעתיים שבועיות נוספות על אלה המנויות בס”ק (4), בהן ישולבו נשים בשידור בתכניות המיועדות לכלל המאזינים. שעתיים אלה יכול שיהיו בתכניות צרכנות, שיחות עם מאזינים, תכניות נוער וכיוצ”ב. שעתיים אלה ישולבו בשידורי התחנה החל מיום 15.4.2012.

המועצה רושמת בפניה את הצהרתו של בעלי התחנה, מר צבי עמר, בשם כל בעלי התחנה, כי התחנה תפעל באופן נמרץ ובתום לב להעלאת נשות ציבור ומומחיות בכל שידורי התחנה.”

5. הדיאלוג במסגרת הליכי האסדרה נמשך גם בשנים 2014-2013, כאשר הרשות השניה אישרה את לוח השידורים שהגישה התחנה ביחס לשנים אלה, ואולם המשיכה לפקח ולקבוע הנחיות כלפיה. בין היתר קבעה הרשות השניה כי התחנה תגדיל את מספר השעות השבועיות בהן נשים תהיינה רשאיות לעלות לשידורים. ההנחיה הרלבנטית האחרונה שהוצאה כלפי תחנת הרדיו עלתה על הכתב ביום 8.1.2014, ובה נקבע כי לא תהיה עוד מגבלה על השמעת נשים בשידורי התחנה:

“1. לא תהיה בשידורי התחנה מגבלה על השמעת נשים.

2. לבקשת התחנה, הועדה מאשרת שעת שידורים אחת ביום שתיוחד לדרשות ושיחות מאזינים עם רבנים, אשר בה יותר לתחנה שלא להשמיע נשים. הועדה סבורה כי אישור היקף מצומצם זה בו לא תושמענה נשים נותן מענה גם לציבור המאזינים האדוק ביותר של התחנה והוא סביר ומידתי.

3. הוועדה מנחה את הנהלת התחנה, לאור התהליך הרגולטורי הארוך בעניין זה, אשר החל עוד בשנת 2011 במדיניות מוצהרת של התחנה בעניין השמעת נשים, לבצע פעולות יזומות לעידוד השמעת נשים בשידוריה, לרבות נשות ציבור ונשים מומחיות בתחומים שונים.

4. הוועדה מדגישה כי על התחנה להקפיד ולנהוג לפי דין, לרבות לעניין העסקת נשים בתחנה.”

6. ובכן, תהליך האסדרה ההדרגתי שהחל בשנת 2011 כאשר מדיניותה המוצהרת של התחנה קבעה כי נשים לא תושמענה בשידוריה, קרם עור וגידים, עד שבשנת 2014 הוסרו כל ההגבלות שהתקיימו על השמעת נשים בשידורי התחנה, למעט המגבלה שבסעיף 2 למכתב מיום 8.1.2014. הרשות השניה אף הדגישה את סיפוקה מהדיאלוג המשותף ומהתהליך של “הפנמה אמיתית” מצד גורמי התחנה, וכן הודיעה כי הזיכיון שהונפק לתחנה יוארך בשלוש שנים נוספות.

82. נוכח האמור בחוות דעתי אציע לחברותיי לדחות את הערעור, זאת בכפוף להערותיי שהובאו במסגרת הדיון שעסק בשאלת הנזק וחישוב הפיצוי; ובכפוף לקביעתי במסגרת הדיון שעסק בסוגיית השאלות המשותפות לקבוצה, לפיה בבירור התובענה לא יידרש בית המשפט המחוזי להפרות שבוצעו בפרק הזמן שלאחר תחילת הליכי האסדרה (מיום 6.11.2011 ועד ליום 28.8.2012). כפועל יוצא, החלטת בית המשפט המחוזי תיוותר על כנה, למעט השינויים הנדרשים בה מתוקף האמור לעיל.

83. כן אציע לחברותיי לקבוע כי תחנת הרדיו תישא בהוצאות ההליך ובשכר טרחה לטובת ארגון קולך, בסך כולל של 50,000 ש”ח.

הוחלט כאמור בפסק דינו של השופט י’ דנציגר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *