תקציר רע”א (מחוזי ירושלים) 53191-06-11 גליק (06/12/2011): בית משפט מחוזי נעתר לבקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט שלום בתיק 16009-03-11 שלא להיעתר לאלתר לדחיית הביעה כנגד עובד ציבור בעקבות הודעה על קיומה של חסינות עובד ציבור

רע”א (מחוזי ירושלים) 53191-06-11 מדינת ישראל נ’ גליק (06/12/2011)

 

בית משפט מחוזי ירושלים, בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

רע”א 53191-06-11

 

לפני:

כב’ השופטת אורית אפעל-גבאי

 

המבקשים:

1. מדינת ישראל

2. ניצב אהרון פרנקו

3. נצ”מ אבי רואיף

באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי) ע”י ב”כ עו”ד ליאורה חביליו

נגד

המשיב:

יהודה גליק

ע”י ב”כ עו”ד אביעד ויסולי

 

פסק דין

 

בבית משפט השלום בירושלים מתבררת תביעה שהגיש המשיב נגד המבקשים לתשלום פיצויים “מחמת שימוש פסול” שעושים המבקשים בסמכותם, בכך שהם מונעים מן המשיב לבקר בהר הבית מאז יב אדר ה’תשע”א (16/02/2011). בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, ביום 16/05/2011, הגישה המבקשת 1, מדינת ישראל (להלן: ה”מדינה“), הודעה לפי סעיף 7ב(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: ה”פקודה“) “על קיומה של חסינות עובד ציבור לפי סעיף 7א לפקודה ובקשה לדחיית התובענה נגד הנתבעים 2 ו-3 [המבקשים 2 ו-3]”. בו ביום החליט בית המשפט כדלקמן: “תגובת התובע [המשיב] על הודעת המדינה בדבר חסינות לנתבעים 2 ו-3 – מדוע לא תידחה התביעה כנגדם בעקבות הודעה זו. התגובה עד ליום 30/05/2011”. המשיב הגיש תגובה להודעה כפי שהצטווה, ובית המשפט החליט ביום 20/06/2011, כי “הנסיבות העובדתיות הן שיכריעו אם אכן יכולים הנתבעים 2 ו-3 להנות מן החסינות על פי הדין. לפיכך, הבקשה למתן חסינות לנתבעים תוכרע עם שתתברר המסכת העובדתית בתיק. הנתבעים יוכלו לחזור ולהעלות את הבקשה, בכל עת, אם יסברו כי די בחומר שהתברר עד לאותו המועד כדי לסלק אפשרות לתחולת הסייג של סעיף 7א(א) לפקודת הנזיקין”.

לפני בקשה לרשות ערעור על ההחלטה מיום 20/06/2011, במסגרתה מלינים המבקשים על כך שבית משפט קמא לא הכריע בסוגיית החסינות בשלב המקדמי שבו מצוי ההליך, כפי שנקבע בפקודה וכפי שמתחייב מטיבו וממהותו של ההסדר החקיקתי הקבוע בה, ומבקשים כי בית המשפט יקבל את הבקשה וידון בה כבערעור, ולגופו של עניין יקבל את הערעור ויורה על קיומה של חסינות בכל הנוגע למבקשים 2 ו-3.

המשיב מתנגד לבקשה ובפיו מספר טענות: האחת, כי מדובר בהחלטה שאין ליתן לגביה רשות ערעור על פי הוראות סעיף 1(1) או 1(4) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), ה’תשס”ט-2009, בהיותה החלטה בעניין קביעה או שינוי של מועדי דיון ומועדים להגשת בקשות או החלטה הקובעת את שלבי הדיון בהליך; השניה, כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית לדון בבקשה שכן בית משפט קמא טרם הכריע בשאלת החסינות; השלישית, על המבקשים לנהוג על פי ההחלטה ולחזור ולהגיש את הבקשה אם הם סבורים שדי בחומר שבידיהם כדי לעשות כן; הרביעית, הגשת הבקשה לרשות ערעור מהווה “חיזור” אחרי מותב שיהיה נוח לקבל את טענות המבקשים.

המבקשים השיבו לתשובה.

לאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובתיק בית משפט קמא (באמצעות תוכנת ה-NET), החלטתי לדון בבקשה כבערעור. אציין, כי לא מצאתי שזכויות הצדדים ייפגעו אם אעשה כן. לגופו של עניין, דין הערעור להתקבל, כפי שיפורט להלן.

הוראות הפקודה המסדירות את נושא חסינות עובד הציבור והגשת תובענה נגד עובד המדינה ברורות ומפורטות. לא למותר להביאן כלשונן:

“7א. חסינות עובד הציבור

(א) לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין; הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מאחריותה של המדינה או של רשות ציבורית לפי סעיפים 13 ו-14 ולפי כל דין.

(ג) החסינות לפי סעיף זה תחול גם על מי שהיה עובד ציבור בעת ביצוע המעשה נושא התובענה.

7ב. תובענה נגד עובד המדינה

(א) הוגשה תובענה נגד עובד המדינה על מעשה שנעשה בעת מילוי תפקידו כעובד המדינה, וטענה המדינה בהודעה לבית המשפט לקיומה של חסינות לפי סעיף 7א לגבי מעשה העובד, אם נעשה המעשה, תצורף המדינה להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת.

(ב) ביקשה המדינה, בהודעתה לפי סעיף קטן (א), כי תידחה התובענה נגד עובד המדינה – תידחה התובענה נגדו, ויראו את התובענה כאילו הוגשה נגד המדינה מכוח אחריותה למעשהו של עובד המדינה לפי סעיפים 13 או 14, ואת מעשה עובד המדינה כאילו נעשה תוך כדי מילוי תפקידו.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) רשאי התובע לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שלא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א; קבע בית המשפט כאמור, לא תידחה התובענה נגד עובד המדינה, ולא יחולו הוראות סעיף קטן (ב).

(ד) לא מסרה המדינה הודעה כאמור בסעיף קטן (א) או לא ביקשה לדחות את התובענה נגד עובד המדינה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי עובד המדינה לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א; ביקש העובד כאמור, תצורף המדינה להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת; קבע בית המשפט כי מתקיימים תנאי החסינות כאמור בסעיף 7א, תידחה התובענה נגד עובד המדינה, ויחולו הוראות סעיף קטן (ב), בשינויים המחויבים; קבע בית המשפט שעובד המדינה עשה את המעשה שלא תוך כדי מילוי תפקידו – תידחה התובענה כנגד המדינה.

(ה) בית המשפט יחליט בבקשת תובע כאמור בסעיף קטן (ג) או בבקשת עובד המדינה כאמור בסעיף קטן (ד), לאלתר.”

הסדרים משלימים להוראות הנ”ל בפקודה נקבעו בתקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), ה’תשס”ו-2006 (להלן: ה”תקנות“). פרק ג’ לתקנות דן ב”הודעת המדינה על הכרה במעשה העובד כמעשה שנעשה תוך כדי תפקידו השלטוני”. ביתר פירוט נקבע בתקנה 6(א), כי “היתה המדינה צד לתובענה – תוגש הודעת ההכרה לבית המשפט יחד עם כתב ההגנה מטעם המדינה והעתק ממנה יומצא לבעלי הדין”. תקנה 6(ג) לתקנות מורה, כי “הודעת הכרה תהיה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת; אישור היועץ המשפטי לממשלה או היועץ המשפטי לכנסת, לפי העניין, יצורף להודעה”. תקנה 7(א) קובעת, כי “בקשת תובע לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה, כי בית המשפט יקבע שלא מתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה, תוגש לבית המשפט בתוך 14 ימים מן היום שבו הומצאה לו בקשת המדינה לפי סעיף 7ב(ב) לפקודה לדחות את התובענה נגד עובד המדינה”. פרק ה’ לתקנות דן ב”הגשת בקשה בעניין התקיימות תנאי החסינות והחלטה בה”. תקנה 10 לתקנות מורה, כי על הגשת הבקשה לפי סעיף 7ב(ג) יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, ה’תשמ”ד-1984, בדבר הגשת “בקשה בכתב”. תקנה 11 מסדירה את אופן הדיון בבקשה ומורה כי לפני מועד הדיון יוגשו עיקרי טיעון בכתב; במועד הדיון יתייצבו המצהירים לחקירה על תצהיריהם; הדיון בבקשה יסתיים בתוך יום אחד, והחלטת בית המשפט תינתן בתוך 14 ימים מיום הדיון “ולפני מתן כל החלטה אחרת בתובענה”.

עיון בעובדות ענייננו מעלה, כי בית משפט קמא לא ניהל את הדיון לפניו על פי הוראות הפקודה והתקנות ובכך מקור התקלות שנפלו בהחלטותיו. כך, משהוגשה הודעת המדינה על קיומה של חסינות לפי סעיף 7א לפקודה היה על בית המשפט להמתין ולאפשר למשיב להגיש בקשה לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה תוך 14 ימים. בית המשפט לא עשה כן והורה על הגשת “תגובה” מטעם המשיב; התגובה לא הוגשה כבקשה בכתב כמצוות תקנות סדר הדין האזרחי ולא נתמכה בתצהיר; בהמשך, לא ניתנה למבקשים אפשרות להגיב לתגובה, או ליתר דיוק להשיב לבקשה; לא נקבע מועד לדיון בבקשה, וממילא לא ניתנה החלטה בבקשה “לאלתר” כמצוות הפקודה או “לפני מתן כל החלטה אחרת בתובענה” כהוראת התקנות. ההיפך הוא הנכון. בית המשפט החליט ש”הבקשה למתן חסינות” (ולא הבקשה לקבוע שלא מתקיימים תנאי החסינות, כפי שצריך היה לקבוע) תוכרע לאחר שתתברר המסכת העובדתית בתיק.

במצב דברים זה, יש להשיב את הדיון בשאלת החסינות של המבקשים 2 ו-3 על מכונו, על פי הוראות הפקודה והתקנות, כפי שהיה צריך להתקיים מלכתחילה.

המבקשים ביקשו במסגרת הבקשה לרשות ערעור, כי החלטת בית משפט קמא מושא הבקשה תבוטל וכי בית משפט זה יורה על קיומה של חסינות בכל הנוגע למבקשים 2 ו-3. על יסוד כל שנאמר לעיל, אכן יש לבטל את החלטת בית משפט קמא מיום 20.6/2011. ואולם, הפועל היוצא מכך איננו דחיית התביעה נגד המבקשים 2 ו-3, כפי שהתבקש. אמנם, על המשיב היה להגיש בקשה לפי סעיף 7ב(ג) לפקודה ותקנה 10 לתקנות משניתנה הודעת המדינה לפי סעיף 7ב(א) לפקודה, אך המשיב פעל על פי החלטת בית המשפט מיום 16.5/2011 שהורה על הגשת “תגובה”. נראה, כי בנסיבות אלה זכאי המשיב לקבל הזדמנות להגיש בקשה שלא מתקיימים תנאי החסינות, ואין לפקוד עליו את טעותו של בית משפט קמא ולראותו כמי שלא הגיש בקשה כלל.

אשר לטענות המשיב בתגובה לבקשה לרשות ערעור, כמפורט לעיל, לא מצאתי בהן כל ממש. כפי שהובהר, הדיון בבית משפט קמא בנושא החסינות לא התנהל כמצוות החוק והתקנות. משכך, נדרשת התערבות ערכאת הערעור על מנת להשיב את ההליך למסלולו.

לפני סיום, תשומת לב הצדדים מופנית להחלטות שניתנו ב-ת”א (שלום ירושלים) 9017/06 מנחם נ’ יו”ר הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל, מיום 25/11/2008 (השופטת ש’ רנר); ובש”א (שלום ראשון-לציון) 1792/07 לוי נ’ זילר, מיום 24/10/2007 (השופט י’ קינר), בכל הנוגע להיקף הביקורת השיפוטית על הודעת החסינות.

על יסוד כל האמור לעיל, הערעור מתקבל והחלטת בית משפט קמא מיום 20/06/2011 מתבטלת. המשיב יגיש בקשה לפי סעיף 7ב(ג) לחוק תוך 14 ימים מיום פסק הדין ובית משפט קמא ידון בה על פי הוראות הפקודה והתקנות.

המשיב ישא בשכר טרחת המבקשים בסכום של 5,000 ש”ח.

 

ניתן היום, י כסלו ה’תשע”ב, 06/12/2011, בהעדר הצדדים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *