תקציר משה שטרנבוך “זהירות בגירושין מפני גט מעושה” (1992)

משה שטרנבוך “זהירות בגירושין מפני גט מעושה” שו”ת תשובות והנהגות השלם 1 (1992) 516

 

“זהירות בגירושין מפני גט מעושה” משה שטרנבוך

 

מצוי שאשה הולכת לערכאות ומקבלת פסק דין למזונות עבורה ועבור בניה בסכומים גבוהים, והבעל אינו יכול לעמוד בתשלום זה, ובעל כרחו מגיע לידי הסדר עם אשתו שהוא יגרש אותה והיא תסכים לפטור אותו או לפחות ממזונות שפסקו, וכדי ליפטר ממזונות שעכו”ם גוזלים ממנו מסכים הוא בע”כ ליתן לה גט, והעורך דין של האשה איננו מוכן לפטור אותו מהמזונות אלא אחר שיגרשנה ותקבל את גיטה. הנה באמת במקרה זה האשה היא שכפתה עליו הגט דהיינו על ידי בית משפט עכו”ם לכופו לשלם מזונות גבוהים שלא מגיע לה ע”פ דין תורה וגזל בידה, ומחשש מאסר או עונש ממון שאינו יכול לעמוד בו (או אין רצונו לעמוד בו) הוא שמגרש, ואז האשה באה לידי הסדר עמו שלא ישלם כלל, או כפי שפסקו, עיין היטב בפתחי תשובה (קל”ד) בשם התו”ג ובחזו”א אהע”ז צ”ט ס”ק ו’, דמסקי דר[אף שאין עצם הכפייה לגרש, מ”מ כל היכא שמוכרח לגרש מפני עונש שלא כדין אף אם הוא עונש ממון – ראוי לחוש שהגט פסול.

ודברתי פעם על ענין זה עם מרן הגריז”ס זצ”ל (הגאב”ד דבריסק) וסיפר שהדבר גרם לו מזמן עגמת נפש עד שהוא חולה ממש בחשש גט מעושה כשמגרש על ידי מזונות שלא כדין, ונראה שבמקרים כאלו ראוי למצוא תקנה שע”פ חוק תפטור אותו מדינא לפני הגט מכל התחייבות בית המשפט ויסבירו לו כן ואז יגרש ובזה יוצאין מכל חשש. (וחייבין להסביר לו היטב שמעכשיו גם אם לא יגרש הוא פטור מחובו). ונהגו כאן שלא לגרש אלא כשקיבלה כבר קודם לכן בערכאות מעמד של גרושה, ולפי דברינו צריך לברר היטב קודם הגט אם פטרו אותו מהתחייבות שלא כדין אף בלי גירושין, שאם לא ידקדקו בזה הגט פסול שדינו כגט מעושה, כיון שהוא גירשה רק כדי ליפטר בכך מאיזה התחייבות.

וראיתי בתשובות “אגרות משה” (ח”ד סימן ק”י) אודות ההשתדלות בדרום אפריקא להשיג חוק בממשלה שלא יתגרשו בערכאות אלא אם יתגרשו כדין לפני בית דין ישראל חרדי, ומסיק בפשיטות שמטעם זה אינו גט מעושה, שאין כופין אותו לגרש כלל, רק הוא רוצה גט ממשלתי ולכן מגרש, וזה לא נקרא גט מעושה שאין כופין אותו כלל, ומוסיף שאם שופט מטיל מזונות גבוהים שלפי דין תורה לא חל כלל, ומגרשה רק כדי ליפטר מחיוב זה, פשוט שאם מגרשנה לא נקרא מעושה והגט כשר לכתחילה, ולא ידעתי מנליה כיון שהבעל עומד באונס לשלם מזונות שלא כדין ואינו בידו למנוע זאת ולכן מגרשה כדי ליפטר מהאונס – יש לומר שזהו גט מעושה, ותמהני עליו שמיקל כ”כ עיין בדברינו לעיל. (ולמעשה התחלנו בע”ה להשתדל בזה אצל השלטונות שלחוקק חוק שאם נתקדשו כדת יהודי בבית הכנסת חרדי, שלא יוכלו לקבל גט ממשלתי עד שיפטור אותה כפי שקידש כדין יהודי, רק שהרפורמים עומדים לנו למכשול בדרך שאינם מסכימים לכך).