תקציר ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (13/03/2011)

ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן “סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” (מרכז מחקר ומידע – הכנסת, 13/03/2011)

 

“סרבנות גט בישראל – רקע הלכתי, משפטי, היקף התופעה והדרכים לטיפול בה” ירון אונגר ואורלי אלמגור-לוטן

תמצית

 

מסמך זה נכתב לוועדה לקידום מעמד האישה והוא עוסק בסרבנות גט ובפעולות הננקטות על-ידי בתי-הדין הרבניים לטיפול בה. במסמך מוצג הרקע ההלכתי לכפיית גירושין בבית-הדין הרבני, החקיקה הישראלית המסדירה את הטיפול בסרבנות גט ונתונים על היקף התופעה ועל פעילות בתי-הדין הרבניים לטיפול בה. מסמך זה נכתב לוועדה לקידום מעמד האישה והוא עוסק בסרבנות גט ובפעולות הננקטות על-ידי בתי- הדין הרבניים לטיפול בה. במסמך מוצג הרקע ההלכתי לכפיית גירושין בבית-הדין הרבני, החקיקה הישראלית המסדירה את הטיפול בסרבנות גט ונתונים על היקף התופעה ועל פעילות בתי-הדין הרבניים לטיפול בה.

כיום אין הגדרה אחת של המושג סרבנות גט, וגופים שונים מחזיקים בתפיסות שונות בעניין זה. לפי הנהלת בתי-הדין הרבניים, סרבנות גט משמעה כי בית-הדין הגיע להחלטה על כפיית גט או חיוב גט (וראו להלן), תוך מתן מענה לכל העניינים הנוגעים בדבר, אלא שאחד הצדדים מסרב. גופים שונים, ובהם מבקר המדינה, סוברים כי הגדרה זו היא מצמצמת מדי.

כאשר הליכי גירושין בין בני-זוג מתמשכים לאורך תקופה בשל סירוב של אחד מבני-הזוג לגירושין, יכול בית-הדין הרבני לפסוק על גירושין. פסק-הדין יכול להיות בלשון של כפייה, חובה או המלצה. במשנה ובתלמוד נקבעו מספר עילות כפייה מפורשות, כגון: מאיסה מוצדקת, סכנת חיים כתוצאה מהמשך קיומו של קשר הנישואין, עקרות ונישואין אסורים. בין הפוסקים קיימת מחלוקת בשאלה, האם מדובר ב”רשימה סגורה”, או שמא ניתן לצרף לרשימה עילות נוספות הדומות במהותן. הלכה למעשה, בתי-הדין נרתעים מכפיית גט כאשר עילת הגירושין אינה אחת מהעילות שצוינו לעיל.

מנתוני הנהלת בתי-הדין הרבניים עולה, כי בשנת 2009 ניתנו 125 פסקי דין של כפיית גט או חיוב לגט נגד גברים, ו-80 פסקי דין כאמור נגד נשים. מהנהלת בית-הדין הרבני נמסר, כי בית-הדין עושה שימוש זהיר בפסקי דין אלו, בשל החשש שהגט ייחשב כגט כפוי (“מעושה”), הפסול על פי ההלכה.

באותה שנה ניתנו גם 61 פסקי דין של המלצה לגט כנגד גברים, ו-78 פסקי דין של המלצה לגט כנגד נשים.

מנקודת הראות ההלכתית, פסקי כפייה מאפשרים הפעלת אמצעים דרסטיים ביותר כנגד סרבן הגט, בעוד שפסקי חיוב מאפשרים הפעלת לחץ מתון בלבד, הבא בעיקר לידי ביטוי בשלילת זכויות חברתיות מן הסרבן. פסקי דין שבהם יש המלצה בלבד, אינם מצדיקים כל הפעלת לחץ על הסרבן.

לעומת זאת, לפי חוק בתי-הדין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ”ה-1995, לאחר שבית-דין נתן פסק דין לגירושין, בין אם בלשון של כפייה, חובה, מצווה, הצעה או לשון אחרת, הוא רשאי להטיל על הצד המסרב לתת את הגט צווי הגבלה שונים, במטרה להביא לקיום פסק הדין.

בנוסף לכך, לפי חוק שיפוט בתי-דין רבניים, אם בית-הדין הוציא פסק דין לכפיית גט – בית המשפט המחוזי רשאי לפסוק מאסר על סרבן גט.

מהנהלת בתי-הדין הרבניים נמסר, כי בית-הדין מטיל סנקציות רק במקרים בהם נפסק חיוב גט או כפיית גט, ולא במקרים בהם פסק בית-הדין על המלצה לגט. מנתוני הנהלת בתי-הדין הרבניים עולה, כי בשנת 2009 הוטלו סנקציות על 34 גברים ו-13 נשים.

לעניין נתוני הנהלת בתי-הדין הרבניים יצוין, כי מערכת המחשוב שלה עברה החל משנת 2010 למיקור חוץ וחלו שינויים בהפעלתה, זאת במקביל לחילופי גברי שחלו בהנהלה עצמה. לאור זאת, קיים קושי לקבל נתונים שונים המתייחסים לפעילות בתי-הדין הרבניים, לרבות נתונים על מספר מסורבות הגט שיש כיום בישראל.

 

1. כפיית גירושין בבתי-הדין הרבניים – רקע הלכתי

 

 

1.1. כפיית גירושין על סרבן הגט

 

1.1.1. גט מעושה.

 

1.1.2. עילות הכפיה

 

1.1.3. חיוב בגירושין

 

1.1.4. לחוץ מתון – הרחקות דרבנו תם

 

1.2. כפיית גירושין על סרבנית גט

 

1.2.1. כללי

 

1.2.2. עילות כפיה

 

1.3. החוק הישראלי

 

1.3.1. כפייה על פי חוק שיפוט בתי-דין רבניים

 

1.3.2. כפייה על פי חוק בתי-דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט”ז-1956

 

1.3.3. כפייה על פי חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), התשנ”ה-1995

 

1.4. הצעת חוק

 

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות), התשס”ט–2009 [40]

 

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – סמכות בית משפט לענייני משפחה), התש”ע-2010 [45]

 

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – מתן צווי הגבלה ופיקוח על יישום החלטות בית-הדין), התשע”א-2010 [46]

 

הצעת חוק בתי-דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפעלת צו הגבלה ישיר), התשע”א-2010 [48]

 

2. נתוני רקע

 

3. סרבנות גט

 

3.1. הגדרה

 

3.2. נתונים על מסורבי ומסורבות גט

 

4. פעילות בתי-הדין הרבניים בעניין סרבנות גט

 

4.1. פסקי דין לגירושין

 

4.2. עיכובים בביצוע פסקי דין לגירושין

 

4.3. מתן צווי הגבלה

 

4.4. פעילות היחידה המיוחדת של הנהלת בתי-הדין הרבניים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *