תקציר יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” (2003)

יוסף גולדברג “בענין הרחקות דר”ת (תגובה להשגות)” שורת הדין 8 (2003) 456

 

“בענין הרחקות דר”ת (השגה לתגובה)” – יוסף גולדברג

 

א. ב. חילוק בין גירסת המהרי”ק בדברי ר”ת, לבין הנדפס בספר הישר לר”ת לגבי הנדון אם הרחקות נחשב אונס.

ג. באור דברי התשב”ץ שלא כל אונס נחשב גט מעושה, והאם יש הבדל בין אונס דכל התורה כולה, לבין דין גט מעושה, דבעינן עישוי בגופו דוקא. והאם מצינו ראשונים שחולקים להדיא על שיטת התשב”ץ.

ד. ה. ו. ז. במקרה שבי”ד לא נותן היתר נשואין רק בתנאי שיזכה גט לאשתו הראשונה אין זה דומה לנדון דידן. משו”ת בנימין זאב מוכח כשיטת התשב”ץ. דחיית דברי שו”ת “צל הכסף” שפסק כתשב”ץ, ולפי המתבאר דלא כתשב”ץ בי”ד חייב לברר בכל מקרה אם זה נחשב אונס.

ח. ט. בסתירת דברי הרמ”א, דבסי’ קל”ד משמע שסובר כתשב”ץ, דאונס קרובים לא הוי אונס. ובסי’ קנ”ד פסק כמהרי”ק דעבדינן הרחקות דר”ת, ולכאורה הטעם הוא כיון דיש לו אפשרות ללכת למקום אחר, ובלא”ה הוי אונס.

י. בשו”ת “תומת ישרים” מבואר, דצריך שהגט יצא בהיתר גמור בלא פקפוק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *