תקציר ביטול-קידושין (רבני ערעור) 2433-21-1 פלונית (20/10/2009): בית דין רבני לערעורים מבטל קידושין בשל קניית טבעת הקידושין על ידי האשה

ביטול-קידושין (רבני ערעור) 2433-21-1 פלונית נ’ פלוני (20/10/2009)

 

ב”ה, בית הדין הרבני הגדול

מס’ תיק: 2433-21-1

 

בפני כבוד הדיינים:

הרב ציון בוארון, דיין – יו”ר

 

תאריך:

ט”ז אדר תש”ע 02/03/2010

 

המערערת:

פלונית

 

נגד

 

המשיב:

פלוני

 

הנדון: גירושין, שונות

 

פסק דין

 

ציון בוארון:

בנדון אשה אשר בעלה ברח ממנה לחו”ל לפני כ – 25 שנה, ובינתיים הלכה עם איש אחר ודרה עמו בקביעות ונולדו 3 ילדים, ורק לאחרונה קיבלה גט באמצעות שליח.

והנה אחר החקירה נתברר שאת טבעת הקידושין קנתה אם האשה מכספה ונתנה לבעל שיקדש בה (ובזה מודה גם הבעל).

בסיכום:

ענין זה שהבעל קידש בטבעת שנקנתה ע”י אם האשה יש בו כדי לבטל הקידושין, או לפחות שיהיו רק קדושי ספק.

כאשר הקידושין הן קידושי ספק, יש הרבה ראשונים הסוברים דבכה”ג מוקמינן האשה אחזקה קמייתא דהיינו חזקת פנויה ומותרת מן ההתורה.
תוס’ כתובות דף כג, ד”ה מאי, שו”ע א”ה סי’ מ”ז בח”מ שם סק”א וב”ש סק”ב -ד. הר”ן בפ”ק דקידושין, ופרי חדש יו”ד סו”ס ק”י בכללי הס”ס. ומדברי התו”ס בקידושין דף עט ד”ה קידשה, נראה שמותרת לעלמא אף מדרבנן. וכ”כ בחדרי לב א”ה דף קע”ה.

ועיין גם רמב”ן בקידושין דף סו. ובשו”ת מהרי”ק שורש קע”א מחלק בין ספיקא דדינא שבזה נסתפק הר”ן בפ”ק דקידושין לבין ספק הבא מחמת מעשה דבזה פשיטא דמוקמינן אחזקת פנויה בלא ספק.

והנה אף שבנדון שלפנינו הוא ספיקא דדינא לכאורה אי למסקנה אמרינן דאיתתא ידעא לאקנויי אם לאו מ”מ נלע”ד דהואיל והאי ספיקא דדינא הוא מחמת ספק שבמעשה אשה זו יודעת להקנות והקנתה לחתן את הטבעת או שלא הקנתה (וגם שבודאי החתן לא כיון לזכות בטבעת) כ”ז עושה שהספק הוא ספק במעשה הקידושין וע”כ מוקמינן איתתא אחזקת פנויה.

ועכ”פ גם אם נתעקש ונאמר שהכל הוא ספיקא דדינא בלבד מ”מ מכלל קידושין ספק לא יצאנו ובהצטרף ספק אחר דשמא יש כאן תקנת אפקיעינהו רבנן לקידושין (עפי”ד הרשב”א, והרמב”ן) הרי שיש כאן לפחות ס”ס להתיר את הילדים לבוא בקהל ה’.

סוף דינא שהילדים:

פלונית ילידת שנת תשמ”ז (1987)

פלוני יליד שנת תשמ”ח (1988)

פלוני יליד תש”ס (1999)

מותרים לבוא בקהל ה’ והשי”ת ינחנו ע”ד אמת וענות צדק אכי”ר.

וע”ז בעה”ח ב’ מרחשון התש”ע.

 

וכ”ז אם תהיה הסכמת מרן הגאון ר’ עובדיה יוסף שליט”א.

י”ז חשון תש”ע

הסכמת מרן הגר”ע יוסף נר”ו

קראתי בכל לב דברי ידידי הגאון הדיין המצויין רבי ציון בוארון שליט”א בפסק הדין הנ”ל אשר כוננו אצבעותיו

בטוב טעם ודעת, ואף ידי תיכון עמו, יפה דן יפה הורה, בכחא דהיתרא, איישר חיליה לאורייתא, וה’ עמו שהלכה כמותו ויגדיל תורה ויאדיר.

 

ניתן ביום ט”ז אדר תש”ע (02/03/2010)

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *