תקציר אמנון רובינשטיין “להגדרת המושג ‘חוסר סמכות'” (1963)

אמנון רובינשטיין “להגדרת המושג ‘חוסר סמכות'” הפרקליט 19 (1963) 151

 

“להגדרת המושג ‘חוסר סמכות'” אמנון רובינשטיין

 

א. הקדמה

ב. תוצאות קביעת הסמכות או חסרונה

ג. היקף תחולתן של הלכות הסמכות: פונקציות שיפוטיות ומיניסטריאליות

ד. נטיות להרחבת ‘חוסר סמכות’

ה. מובנים שונים למושג ‘חוסר סמכות’

ו. תוצאות ביטולן של החלטות פגומות ע”י בית המשפט המפקח

ז. סיכום

 

א. הקדמה

 

“הקווים המפרידים בין סמכויות השיפוט הם דקים, אך הם ברורים וחדים ואם אי . סעם ייעלמו תשתרר מבוכה אינסופית וחסרת מוצא” [1]

חשש זה שהובע ע”י בית-משפט אירי בסוף המאה ה- 18, נודעת לו חשיבות בייחוד כיום עת נוצרות מדי פעם סמכויות שיפוט חדשות, המוענקות לאורגנים מנהליים וטריבונלים מיוחדים. למרות זאת, לוקים כיום מושגי הסמכות בדין האנגלי, ובעקבותיו אף בדין הישראלי, באי בהירות. התוצאה היא טשטוש תחומין והיעדרם של עקרונות יסוד במשפט הצבורי, מצב שהוחמר בשל היעדרו של מחקר מקיף בנושא זה.

בפני כל משפטן שינסה להגדיר את מושג הסמכות – או את היפוכו: ‘חוסר סמכות’ – יעמדו למכשול מאות החלטות שאינן מתיישבות תמיד זו עם זו, ואשר אין להוציא מהן כל מסקנה אחידה. במאמר זה, הראשון בסדרה, ננסה לעמוד על השאלה הכללית הכרוכה בהגדרת מושגי הסמכות.

 

 

ז. סיכום

 

הלכות הסמכות חלות על פונקציות שיפוטיות. לצורך זה, כולל המושג ‘שיפוטי’ כל החלטה היוצרת נורמה אינדיווידואלית, למעט פונקציות מיניסטריאליות, המקבלות, בהקשר זה, משמעות מצומצמת ביותר.

משמעותן של הלכות הסמכות היא כי החלטה שניתנה בסמכות, אפילו פגומה ומוטעית, יש לה כוח מחייב, כל עוד לא בוטלה בהליכים ישירים. החלטה שניתנה בלא סמכות הינה אין ואפס וניתן לתקפה בעקיפין.

המושגים ‘שיפוטי’, ‘מיניסטריאלי’ ו’חוסר סמכות’ לא קורצו מעור אחד, ופנים רבות להם. דלות זו של הנומנקלטורה המשפטית עלולה לגרום לאי-בהירות, אם לא נשכיל להפריד, בהקשרים שונים, בין משמעויותיהם השונות של מונחים אלה.

‘חוסר סמכות’, לצורך השיפוט המפקח של בית-המשפט הגבוה לצדק, רחב במידה רבה מחוסר הסמכות המביא לאפסות ההחלטה. קביעת ‘חוסר הסמכות’ במסגרת שיפוט זה, אפילו נעשית במפורש, אין פירושה כי ההחלטה הנדונה הינה בטלה מעיקרה. ניתן לאמר שהחלטה מסויימת לא באה כלל לעולם, רק באותם מקרים בהם יחליט בית-משפט באורח אינצידנטלי בדבר אפסותה. כאשר בית-משפט מבטל בהליכים ישירים החלטה שבאה לעולם, חדלה ההחלטה מלהתקיים רק מאותה שעה ואילך.