משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט” (1992)

משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט” שו”ת תשובות והנהגות השלם 1 (1992) 467

 

משה שטרנבוך “לקט מנהגים מהגר”ח – קמט”

 

קמט) מרן זצ”ל התנגד בתקיפות והצטער מאד כששמע שיש בתי דינים שמחייבים את הבעל בתשלומי מזונות גבוהים שלא כדין, והוא מוכרח עי”ז להסכים לגט, שבלאו הכי עלול לקבל מאסר, ומבטיחים לו שאם יגרש יקילו בגובה חיוב המזונות או יפטרו אותו מזה לגמרי ולכן מגרש, ותמה מרן זצ”ל שזה גט מעושה ואיך מעיזים להקל באיסור אשת איש וממזר.

נ”ב: מרן זצ”ל הצטער מאד כששמע על דבר זה, והתאונן מאד עד שאמר שנעשה חולה ממש כששמע בשורה רעה זאת, שזהו גט מעושה שלא כדין ומרבים ממזרים בישראל ופוגמים בחמורות שבחמורות והיינו איסור אשת איש. ובאמריקא שמענו על רבנים מסדרים גט גם ע”י הפעלת לחץ על הבעל ע”י הערכאות, שבהשתדלותה של האשה לוחצים על הבעל. וראוי לברר תמיד בגרושה אם היה בלחץ ערכאות. ובלאו הכי ראוי לעורר בכל בית ישראל לא להקל ראש באיסור אשת איש וממזר ח”ו, ואפילו אם הגט גופא נערך כדין אצל רבנים חרדים, ראוי לברר אם לא היה שם לחץ ערכאות, ולכן אף שהסכימו שניהם להתגרש בפני בית דין, אם הסכמתו היא מפני איומי ערכאות ומאסר או מזונות גבוהים, לפעמים קיים חשש שתישאר אשת איש ר”ל, וצריך לברר היטב אצל גדולי הוראה את העובדא כמות שהוא.