בג”צ 201/64 דיאנה לוי נגד שר הבטחון ואח’ (01/10/1964)

בג”צ 201/64 לוי נגד שר הבטחון, פד”י יח(4) 130 (1964) – DOCX / PDF

 

בג”צ 201/64

דיאנה לוי

נגד

1. שר הבטחון (לוי אשכול)

2. מנהל לשכת הגיוס תל-אביב-יפו

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

[1.10.64, 22.7.64]

לפני הנשיא (אולשן) והשופטים לנדוי, הלוי

חוק שירות בטחון, תשי”ט-1959 [נוסח משולב] [סה”ח 296, ע’ 286], סעיף 30(ג) – תקנות שירות בטחון (פטור), תשי”ב-1952 [קה”ת 276, ע’ 1024], תקנות 6 (כפי שתוקנה ב- תשט”ו-1954 [קה”ת 487, עמ’ 206]), 7, 8.

 

ועדת הפטור (המשיבה מס’ 3) דחתה את עתירת העותרת לפטור אותה משירות בטחון מטעמים שבהכרתה הדתית. הוצא צו-על-תנאי נגד המשיבים. בתצהיר שהוגש מטעמם נאמר, כי “השיקול העיקרי שהביא את הוועדה להחלטה האמורה היה, שהעותרת למדה בבית-ספר בחסותו של המיסיון”.

 

בית-המשפט העליון, בעשותו את הצו-על-תנאי החלטי, פסק –

א.

(1) תפקידה של הוזעדה הוא לברר אם אמת בטענה של העותרת, כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון. השאלה באיזה בית־םפר התחנכה העותרת יכולה בוודאי להיות אחד השיקולים החשובים של הוועדה לשם בירור השאלה האמורה, אבל אינה יכולה לשמש שיקול יחיד.

(2) נראה הדבר, כי הוועדה התעלמה משיקולים אחרים הנוגעים לאישיותה של העותרת, משיקול ארץ מוצאה, גיל הילדה בהיכנסה לבית־הספר האמור ותאריך סיום לימודיה בו, ומיתר הראיות שעמדו לרשות הוועדה, כגון אישורו של אב-בית-הדין בירוש­לים, כי העותרת היא “דתית שומרת מצוות וגדלה וחונכה בבית שומר מצוות” – וצימצמה את הבירור המהותי לקביעת העובדה שהעותרת התחנכה בבית-הספר האמור. הוועדה שגתה בדחותה את עתירת העותרת בצורה זאת, כאילו “על הסף”.

 

הערות:

על פטור של בנות משירות צבאי מטעמי אמונה, עיין גם בבג”צ 191/57 יונדף נגד שר הבטחון, פד”י יב 269 וההערות שם.

 

התנגדות לצו-על-תנאי מיום י”ג באב תשכ״ד (22.7.64), המכוון למשיבים והדורש מהם לבוא וליתן טעם, מדוע לא תשוחרר העותרת מחובת שירות בטחון. הצו-על-תנאי נעשה החלטי.

 

א’ בהרי – בשם העותרת;

צ’ טרלו, סגן פרקליט המדינה – בשם המשיבים.

 

פסק דין

 

השופט הלוי:

העותרת הגישה בקשה לפי סעיף 30(ג) לחוק שירות בטחון, תשי”ט-1959 [נוסח משולב], לפטור אותה משירות בטחון מטעמים שבהכרתה הדתית. ועדת הפטור (המשיבה מס’ 3 – הוועדה לשחרור יוצאי צבא, נשים, שמונתה בהתאם להוראות תקנות
שירות בטחון (פטור), תשי”ב-1952) דחתה את הבקשה, בהחליטה כי “לא שוכנעה שטעמים שבהכרה דתית מונעים בעדה מלשרת בשירות בטחון”. בסעיף 4(ג) של התצהיר שהוגש מטעם המשיבים נאמר כי “השיקול העיקרי שהביא את הוועדה להחלטה האמורה היא שהעותרת למדה בבית־ספר בחסותו של המיסיון” – הכוונה לבית־הספר על שם סאן ג’וזף ביפו, המנוהל (לפי סעיף 2 לבקשת העותרת) “על-ידי נזירות בהשגחתה הישירה של שגרי­רות צרפת בישראל והאקדמיה פואתיה בצרפת”.

לפי סעיף 30(ג) לחוק שירות בטחון – “יוצא-־צבא אשה, שהוכיחה באופן שנקבע בתקנות ולרשות שנקבעה על פיהן כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון, פטורה מחובת אותו שירות”. לפי תקנה 6 לתקנות שירות בטחון (פטור),
תשי”ב-1952 – “לא שוכנעה הוועדה, לאחר עיון בבקשת המבקשת ובהצהרתה, כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון, תבקש הוועדה הוכחות לאימות הצהרת המבקשת מכל אחד מן העדים ששמותיהם פורטו בבקשה”. תקנה 7 קובעת כי – “נהגה הוועדה לפי תקנה 6, ועדיין לא שוכנעה כאמור, תתן הוועדה למבקשת הזדמנות לבוא לפני הוועדה ולהשמיע את טענותיה”, ולפי תקנה 8 “הוועדה רשאית לקבל כל ראיה שיכולה לדעתה לאשר או לסתור ראיה שהובאה בפני הוועדה מטעם המבקשת”. לפיכך תפקידה של הוועדה הוא לברר אם אמת בטענתה של המבקשת כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון. השאלה באיזה בית־ספר התחנכה המבקשת יכולה בוודאי להיות אחד השיקולים החשובים של הוועדה לשם בירור השאלה הנ”ל, אבל אינה יכולה לשמש שיקול יחיד. נראה הדבר כי הוועדה התעלמה משיקולים אחרים הנוגעים
לאישיותה של העותרת, משיקול ארץ מוצאה (עראק), גיל הילדה בהיכנסה לבית-הספר הנ”ל ותאריך סיום לימודיה בו, ומיתר הראיות שעמדו לרשות הוועדה, כגון אישורו של אב-בית-הדין בירושלים, הרב סלמן עבודי, כי העותרת היא “דתית שומרת מצוות וגדלה וחונכה בבית שומר מצוות” (סעיף 17 לבקשת העותרת שלא הוכחש) – וצימצמה את הבירור המהותי לקביעת העובדה שהעותרת התחנכה בבית-הספר האמור. לפי דעתנו שגתה הוועדה בדחותה את בקשת העותרת, בצורה זאת, כאילו “על הסף”.

מטעמים אלה אנו נעתרים לבקשת העותרת ועושים את הצו-על-תנאי החלטי, על מנת שבקשתה לקבלת פטור מחובת שירות מטעמים דתיים תידון מחדש על־ידי ועדת פטור בהרכב אחר. הוצאות הבקשה שלפנינו (ובכלל זה שכר-טרחת עורך-דין) בסך כולל של 200 (מאתיים) ל”י – לפי התוצאות.

 

ניתן היום, כ”ה בתשרי תשכ”ה (1.10.1964).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *