אודות האתר

מטרת האתר הינה להוות מקור מידע מהימן, מקיף, זמין ונגיש, לצורך גיבוש היחס לשלטון.

מהימן – המידע נכתב על ידי גורם מקצועי, הנתון ל-‘ביקורת עמיתים’

(Peer Review).

מקיף – המידע כולל את כל הדעות הרלבנטיות בלא צנזורה.

זמין – המידע מופיע כ- ‘טקסט מלא’

(Full Text).

נגיש – לכל מסמך ישנו תקציר, אשר סווג לקטגוריית משנה של קטגוריה ראשית.